Vilkår og betingelser

De almindelige handelsbetingelser er udarbejdet af grossistforeningen og er indgivet i Baby Items til Handelskammeret i Elst under nummer: 09161085.

Indholdsfortegnelse:          

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Anvendelse

Artikel 3 - Aftale

Artikel 4 - Priser

Artikel 5 - Ret til fortrydelse

Artikel 6 - Omkostninger ved fortrydelse

Artikel 7 - Udelukkelse af fortrydelsesret

Artikel 8 - Leveringstid

Artikel 9 - Levering og risikoovergang

Artikel 10 - Levering

Artikel 11 - Garantier og reklamationer

Artikel 12 - Ansvarsbegrænsning

Artikel 13 - Force majeure

Artikel 14 - Intellektuel ejendomsret

Artikel 15 - Gældende lov og kompetent domstol 

Artikel 1 Definitioner

I disse generelle betingelser anvendes følgende udtryk i følgende betydning, medmindre andet udtrykkeligt er angivet:

 • Sælger: DERYAN B.V og er domæne- og/eller handelsnavne, der drives af DERYAN B.V te Elst (KvK nr. 09161085, der handler på (6662 WD) Marithaime 8, til den person, der er omtalt som sælger i disse generelle betingelser.
 • Køber: Sælgerens anden part betegnes i disse almindelige handelsbetingelser som køber (eller forbruger, hvis det drejer sig om en fysisk person, der ikke handler i udøvelsen af ​​et erhverv eller virksomhed).
 • Parter: Parterne er sælger og køber sammen.
 • Aftale: Aftalen betyder købsaftalen mellem parterne.

Artikel 2 Anvendelse

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra DERYAN B.V på enhver fjernsalgsaftale indgået mellem DERYAN B.V og forbruger.
 2. Før aftalen om fjernsalg indgås, vil teksten i disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen er indgået elektronisk, uanset det foregående afsnit, og før fjernsalgsaftalen indgås, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at det kan nemt opbevares af forbrugeren på en holdbar databærer.
 4. I tilfælde af at der ud over disse generelle vilkår og betingelser også gælder specifikke produkt- eller servicevilkår, gælder andet og tredje afsnit tilsvarende, og i tilfælde af modstridende vilkår og betingelser gælder forbrugeren altid kan påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.

 
Artikel 3-aftale

 1. Aftalen indgås, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, på tidspunktet for accept af forbruger af tilbuddet og overholdelse af de tilhørende betingelser. Artikel 6:232 i den hollandske civillovbog siger: "en anden part er også bundet af de generelle vilkår og betingelser, hvis brugeren ved indgåelsen af ​​aftalen har forstået eller burde have forstået, at han ikke kendte indholdet heraf.”
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter DERYAN B..V uden forsinkelse ad elektronisk vej modtagelse af accept af tilbuddet. Så længe DERYAN B. ikke har modtaget denne accept.V Når den er bekræftet, kan forbrugeren hæve aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, skal DERYAN B.V passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre elektronisk overførsel af data, skal DERYAN sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal DERYAN B.V træffe passende sikkerhedsforanstaltninger til dette formål.Drian f.V kan inden for juridiske rammer informere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de forhold og forhold, der har betydning for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Indien DERYAN B.V på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afslå en bestilling eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til udførelsen.

Artikel 4 Priser

 1. Priserne på de tilbudte produkter vil ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af lovændringer. Transaktioner indgået med DERYAN B.V udføres altid under de aftalte betingelser.
 2. Alle tidligere priser udløber automatisk på ændringstidspunktet, og der kan ikke udledes rettigheder fra dem. Prisstigninger inden for tre måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser.
 3. Alle priser på hjemmesiden er med forbehold for tryk- og trykfejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og trykfejl. Alle priser på siden er i euro og inkluderer 21% moms. Tilbud er uforpligtende, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Ved accept af et uforpligtende tilbud fra køber, DERYAN B.V forbeholder sig ret til at tilbagekalde eller fravige tilbuddet inden for tre arbejdsdage efter modtagelsen af ​​denne accept.
 4. Mundtlige tilsagn binder DERYAN B.V først efter at disse er udtrykkeligt skriftligt bekræftet. Tilbud fra DERYAN B.V gælder ikke automatisk for genbestillinger. SEA B.V kan ikke holdes til sit tilbud, hvis kunden burde have forstået, at tilbuddet, eller en del heraf, indeholdt en åbenbar fejl eller tastefejl.

Artikel 5 Fortrydelsesret

 1. Hvis der er et forbrugerkøb i henhold til artikel 7:5 i den hollandske civillovbog, skal forbrugeren har ret til at annullere aftalen uden varsel om årsager inden for 14 hverdage. Denne betænkningstid starter dagen efter, at forbrugeren har modtaget produktet. Hvis forbrugeren ikke har returneret de leverede varer til sælger efter denne periode, er købet gennemført.
 2. Inden returnering er forbrugeren forpligtet til skriftligt at give DERYAN B besked inden for 14 hverdage efter levering.V Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt.
 3. I betænkningstiden vil forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udnytter sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt medfølgende tilbehør og i original stand og emballage til DERYAN B.V returnere i overensstemmelse med instruktionerne fastsat af DERYAN B.V givet rimelige og klare instruktioner. Returnering af de leverede varer sker udelukkende for forbrugerens regning og risiko.
 4. Ovenstående fortrydelsesret gælder ikke for varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, herunder fx specialarbejde, eller som har en klart personlig karakter.
   

Artikel 6 Omkostninger ved fortrydelse

 1. Hvis forbrugeren udnytter sin fortrydelsesret, pr. de fleste omkostninger ved returnering er for hans regning. Hvis forbrugeren har betalt et beløb, skal DERYAN B.V tilbagebetale dette beløb hurtigst muligt, dog senest 30 dage efter returnering eller fortrydelse.

  artkl h kontakte warbing rashadrian f.V kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret i det omfang, der er fastsat i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af ​​fortrydelsesretten gælder kun, hvis DERYAN B.V har tydeligt angivet dette i tilbuddet, i hvert fald i tide inden aftalens indgåelse.

 2. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:
  a) Dem, der er leveret af DERYAN B.V er blevet skabt i overensstemmelse med forbrugernes specifikationer;
  b) som er klart personlige;
  c) som i sagens natur ikke kan returneres;
  d) som kan ødelægges eller ældes hurtigt;
  e ) Hvis prisen er underlagt udsving på det finansielle marked, hvor DERYAN B.V har ingen indflydelse;
  f) For enkelte aviser og blade; Til lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af.
 3. Fortrydelsesretten er kun mulig for ydelser:
  a) Vedrørende indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal leveres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
  b) levering, hvoraf udtrykkeligt er forbrugerens samtykke er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb;
  c) Vedrørende væddemål og lotterier.

Artikel 8 Leveringstid

 1. Levering sker så længe lager haves.
 2. Den angivne leveringstid er omtrentlig. SEA B.V forpligter sig til så vidt muligt at overholde den angivne leveringstid, men hæfter ikke for de følger af overskridelse, som det ikke med rimelighed kunne have forhindret. En sådan overskridelse forpligter DERYAN B.V ikke medfører nogen erstatning, og giver heller ikke køber ret til at hæve aftalen.
 3. Hvis den forventede leveringstid, der er nævnt i stk. 1 i denne artikel, overskrides, skal DERYAN B.V givet en yderligere frist til at levere. Denne yderligere periode er lig med den oprindelige forventede leveringstid med maksimalt en måned. Overskrides denne yderligere frist, har køber ret til at hæve aftalen uden grund.

Artikel 9 Levering og risikoovergang

 1. Så snart køber modtager den købte vare, overgår risikoen fra sælger til køber.Arql 10 Levrings Drian B.V vil udvise den største omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af anmodninger om tjenester.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til DERYAN B.V har givet til kende.
 3. Med behørig overholdelse af det anførte i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, DERYAN B.V acceptere ordrer hurtigst muligt, dog senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt anden leveringsperiode. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan opfyldes eller kun delvist kan opfyldes, vil forbrugeren få besked herom senest 30 dage efter, han har afgivet ordren.
 4. I så fald har forbrugeren ret til at hæve aftalen uden omkostninger.Artkal 11 Bevillinger i RasalmusDarian f.V giver brugeren en garanti for de af denne leverede produkter fra faktureringsdagen til køber, for så vidt det drejer sig om mangler, som kan henføres til sælger, og som viser sig ved normal brug, på grundlag af følgende afskrivningsprocedure: – inden for 1 år efter fakturadatoen: omkostningerne til reparation eller udskiftning, inklusive fragt inden for Holland, bæres fuldt ud af DERYAN B.V
 5. Kunden er forpligtet til straks at kontrollere de leverede varer ved modtagelsen. Hvis det viser sig, at den leverede vare er forkert, defekt eller ufuldstændig, skal kunden (inden returnering til DERYAN B.V) straks at rapportere disse mangler skriftligt til DERYAN B.V
 6. Eventuelle mangler eller fejlleverede varer skal og kan behandles senest 2 måneder efter levering til DERYAN B.V skal indberettes skriftligt. Varerne skal returneres i original emballage (inklusive tilbehør og tilhørende dokumentation) og i ny stand. Ibrugtagning efter opdagelse af en mangel, skade opstået efter opdagelse af en mangel, hæftelse og/eller videresalg efter opdagelse af en mangel, bortfalder fuldstændigt denne ret til at klage og returnere.
 7. Hvis klager fra kunden indgives af DERYAN B.V findes at være berettiget, DERYAN B.V efter eget valg enten udskifte de leverede varer vederlagsfrit eller indgå en skriftlig aftale med kunden om kompensation under forudsætning af, at DERYAN B's ansvar.V og derfor er erstatningsbeløbet altid begrænset til et maksimum af fakturabeløbet for de pågældende varer, eller (efter DERYAN B's skøn.V) op til det maksimale i det relevante tilfælde af DERYAN B's ansvarsforsikring.V dækket beløb. Ethvert ansvar fra DERYAN B.V enhver anden form for skade er udelukket, herunder yderligere erstatning i enhver form, erstatning for indirekte skade eller følgeskader eller skade som følge af tabt fortjeneste.Drian f.V er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert montering af produktet af køber eller af tredjemand.
 8. Denne garanti gælder ikke, hvis:
  a) Så længe køber er imod DERYAN B.V er skyld i;
  b) Kunden har selv repareret og/eller behandlet de leverede varer eller har fået dem repareret/eller behandlet af tredjemand.;
  c) De leverede varer har været udsat for unormale omstændigheder eller på anden måde behandlet skødesløst eller i strid med DERYAN B's instruktioner.V og/eller brugsanvisning på emballagen er behandlet;
  d) Manglen er helt eller delvist et resultat af regler, som det offentlige har pålagt eller vil pålægge med hensyn til arten eller kvaliteten af ​​de anvendte materialer.

 Artikel 12 Ansvarsbegrænsning

 1. I det videst muligt omfang tilladt af loven, er DERYAN B.V for skade forårsaget af mangler ved det leverede er begrænset til nettofakturabeløbet for det leverede, medmindre følgerne af denne fritagelse for køber beviseligt er urimeligt byrdefulde.
 2. Sælger er aldrig ansvarlig for indirekte skade, herunder skade fra tredjemand.
   

Artikel 13 Force Majeure

 1. Sælger kan ikke opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten, eller kan ikke gøre så rettidigt eller behørigt aftale på grund af force majeure, så er han ikke ansvarlig for skader, som køber har lidt.
 2. Ved force majeure mener parterne under alle omstændigheder forhold, som sælger ikke kunne tage hensyn til ved aftalens indgåelse, og som medfører, at den normale opfyldelse af aftalen ikke med rimelighed kan forventes af køberen, såsom sygdom, krig eller fare for krig, borgerkrig og optøjer, overgreb, sabotage, terrorisme, energisvigt, oversvømmelse, jordskælv, brand, nedlukning, strejker, udelukkelse af arbejdere, ændrede regeringsforanstaltninger, transportvanskeligheder og andre forstyrrelser i sælgers virksomhed.
   
 3. Parterne forstår endvidere force majeure som den omstændighed, at forsyningsvirksomheder, som sælger er afhængig af for aftalens udførelse, ikke opfylder de kontraktmæssige forpligtelser over for sælger, medmindre sælger kan bebrejdes det her.
 4. Hvis en situation som ovenfor opstår, som følge af hvilken sælger ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for, så vil disse forpligtelser blive suspenderet, så længe sælger ikke kan opfylde sine forpligtelser. Har den i forrige pkt. nævnte situation varet 30 kalenderdage, har parterne ret til at opsige aftalen helt eller delvist skriftligt.
 5. Hvis force majeure varer i mere end tre måneder, har køber ret til at hæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Opløsning kan kun ske ved anbefalet brev.Artkl 14 Intellistel WijndomDrian f.V bevarer immaterielle rettigheder (herunder ophavsret, patentret, varemærkeret, tegninger og modelrettigheder), på alle produkter, designs, tegninger, skrifter, bærere med data eller anden information, citater, billeder, skitser, modeller, modeller, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.
 6. Kunden må ikke bruge de førnævnte intellektuelle ejendomsrettigheder uden forudgående skriftligt samtykke fra DERYAN B.V få det kopieret, vise det til tredjemand og/eller gøre det tilgængeligt eller bruge det på anden måde.

Artikel 15 Gældende lov og kompetent domstol

 1. Alle tilbud, aftaler og deres gennemførelse er udelukkende underlagt hollandsk lov.
 2. Alle tvister, i det omfang de overskrider underrettens jurisdiktion, afgøres af retten i det distrikt, hvor DERYAN B.V er beliggende.

Kontakt

Har du nogen spørgsmål?