Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden is samengesteld door de vereniging van groothandelaren en is in Babyartikelen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Elst onder nummer: 09161085.

Inhoudsopgave:          

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Artikel 3 - Overeenkomst

Artikel 4 - Prijzen

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 8 - Levertijd 

Artikel 9 - Levering en risico-overgang

Artikel 10 - Levering

Artikel 11 - Garanties en reclames

Artikel 12 - Beperking van de aansprakelijkheid

Artikel 13 - Overmacht

Artikel 14 - Intellectueel eigendom

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Verkoper: DERYAN B.V. en zijn domein- en/of handelsnamen die gevoerd worden door DERYAN B.V. te Elst (KvK nr. 09161085, zaak doende te (6662 WD) Marithaime 8, aan de die in deze algemene voorwaarden wordt aangeduid als verkoper.
 • Koper: De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper (of consument, indien het een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).
 • Partijen: Partijen zijn verkoper en koper samen.
 • Overeenkomst: Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de DERYAN B.V. op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen DERYAN B.V. en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 
Artikel 3 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Artikel 6:232 BW bepaalt: “een wederpartij is ook dan aan de algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst de gebruiker begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende.”
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DERYAN B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door DERYAN B.V. Is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DERYAN B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data moet DERYAN zorgen voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal DERYAN B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. DERYAN B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien DERYAN B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 Prijzen

 1. De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wettelijke veranderingen. Tot stand gekomen transacties met DERYAN B.V. worden altijd tegen de afgesproken condities gevoerd.
 2. Alle voorgaande prijzen komen op het moment van wijziging automatisch te vervallen en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt DERYAN B.V. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 4. Mondelinge toezeggingen verbinden DERYAN B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van DERYAN B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. DERYAN B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 5 Herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig artikel 7:5 BW, heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 werkdagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 2. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij DERYAN B.V. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan DERYAN B.V. retourneren, conform de door DERYAN B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.
 4. Bovenstaand herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, waaronder bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
   

Artikel 6 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal DERYAN B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 Uitsluiting herroeping recht

 1. DERYAN B.V. kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien DERYAN B.V. dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a) Die door DERYAN B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b) Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c) Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d) Die snel kunnen bederven of verouderen;
  e) Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop DERYAN B.V. geen invloed heeft;
  f) Voor losse kranten en tijdschriften; Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a) Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b) Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c) Betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8 Levertijd

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. DERYAN B.V. verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht DERYAN B.V. niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt DERYAN B.V. een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder reden te ontbinden.

Artikel 9 Oplevering en risico overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst gaat het risico van verkoper naar koper.

Artikel 10 Levering 

 1. DERYAN B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan DERYAN B.V. kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal DERYAN B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 11 Garanties en reclames

 1. DERYAN B.V. verleent voor de door hem geleverde producten, te rekenen vanaf de dag van de facturering aan de koper te gebruiker garantie voor zover het betreft aan de verkoper toe te schrijven gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden, zulks op basis van de navolgende afschrijvingsprocedure: – binnen 1 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen volledig voor rekening van DERYAN B.V.
 2. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan DERYAN B.V.) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan DERYAN B.V.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan DERYAN B.V. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Indien klachten van de afnemer door DERYAN B.V. gegrond worden bevonden, zal DERYAN B.V. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van DERYAN B.V. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van DERYAN B.V.) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van DERYAN B.V. gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van DERYAN B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 5. DERYAN B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het verkeerd in elkaar draaien van het product door koper of door derde.
 6. Deze garantie geldt niet indien:
  a) Zolang de koper tegen DERYAN B.V. in gebreke is;
  b) De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.;
  c) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van DERYAN B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  d) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 Artikel 12 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van DERYAN B.V. voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exconisatie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
 2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden.
   

Artikel 13 Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolgde waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer molest, sabotage, terrorisme, energiestoring overstroming, aardbeving, brand, bedrijfszetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transsportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
   
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor voordoet als gevolg waarvan niet aan zijn verplichtingen richting, tegenover, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalanderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst onmiddellijk ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 14 Intellectueel eigendom

 1. DERYAN B.V. behoudt in intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht octrooirecht merkenrecht, tekeningen en modellenrecht, op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offerte, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DERYAN B.V. laten kopiëren aan derden tonen en of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar DERYAN B.V. is gevestigd.

Contact

Heb je nog vragen?