ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DERYAN BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen DERYAN BV en koper.

1.2. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingvoorwaarden akkoord gaat.

ARTIKEL 2. OVEREENKOMST

2.1. Een overeenkomst komt tot stand indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, en DERYAN onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod heeft bevestigd.

2.2. DERYAN treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

2.3. Indien een koper tegenover verkoper in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is DERYAN te allen tijde gerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan, van de koper te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2.4. Alle afbeeldingen, foto’s en tekeningen met gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren op de internetsite van DERYAN gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.5. Indien u een bestelling plaatst bij DERYAN dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van DERYAN BV. DERYAN BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. DERYAN BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. DERYAN BV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

3.1. De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wettelijke veranderingen.

3.2. Tot stand gekomen transacties met DERYAN BV worden altijd tegen de afgesproken condities gevoerd.

3.3. Alle voorgaande prijzen komen op het moment van wijziging automatisch te vervallen en hier kunnen geen rechten aan ontleent worden.

3.4. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.

3.5. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

3.6. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt DERYAN BV zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3.7. Mondelinge toezeggingen verbinden DERYAN BV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

3.8. Aanbiedingen van DERYAN BV gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.9. DERYAN kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

ARTIKEL 4. HERROEPINGSRECHT

4.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig artikel 7:5 BW, heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 werkdagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.2. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij DERYAN. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.

4.3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan DERYAN retourneren, conform de door DERYAN verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

4.4. Bovenstaand herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, waaronder bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

ARTIKEL 5. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

5.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.2. Met inachtneming hetgeen is bepaald in artikel 4, draagt DERYAN er zorg voor dat binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald.

ARTIKEL 6. LEVERTIJDEN

6.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

6.2. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. DERYAN verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht DERYAN niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt DERYAN een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder reden te ontbinden.

ARTIKEL 7. LEVERING

7.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan DERYAN duidelijk kenbaar heeft gemaakt. Mocht het adres foutief of niet kloppen door dat het onvolledig of fout is doorgegeven door de koper dan zijn de kosten voor het retour en opnieuw sturen voor het pakket voor rekening koper.

7.2. Alle zaken worden voor rekening van de koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.

7.3. Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van DERYAN of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken gelijkvloers aan de koper. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van DERYAN.

7.4. Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag en retour zending e.d. voor zijn rekening zijn.

ARTIKEL 8. GARANTIE EN RECLAMES

8.1. DERYAN verleent voor de door hem geleverde producten, te rekenen vanaf de dag van de facturering aan de koper te gebruiker garantie voor zover het betreft aan de verkoper toe te schrijven gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden, zulks op basis van de navolgende afschrijvingsprocedure: – binnen 1 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen volledig voor rekening van DERYAN.

8.2. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan DERYAN BV) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan DERYAN BV. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan DERYAN BV schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.3. Indien klachten van de afnemer door DERYAN BV gegrond worden bevonden, zal DERYAN BV naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van DERYAN BV en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van DERYAN BV) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van DERYAN BV gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van DERYAN BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.4. DERYAN BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het verkeerd in elkaar draaien van het product door koper of door derde.

8.5. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de koper tegen DERYAN BV in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van DERYAN BV en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 9. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van DERYAN voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

9.2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden.

ARTIKEL 10. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

10.1. Wanneer DERYAN door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten.

overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig al zijn. DERYAN dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de koper.

10.2. In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, indien redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

11.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar DERYAN is gevestigd.

CONTACT INFORMATIE DERYAN BV

Marithaime 8,
6662 WD Elst

Email: [email protected]
KvK nummer 9161085
BTW nummer NL816948173B01
Telefoonnummer +31481351070