Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Anvendelighed

Artikel 3 - Samtykke

Artikel 4 - Priser

Artikel 5 - Fortrydelsesret

Artikel 6 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

Artikel 7 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Artikel 8 - Leveringstid 

Artikel 9 - Levering og overførsel af risiko

Artikel 10 - Levering

Artikel 11 - Garantier og klager

Artikel 12 - Ansvar

Artikel 13 - Begrænsning af ansvar

Artikel 14 - Force majeure

Artikel 15 - Intellektuel ejendomsret

Artikel 16 - Klagepolitik

Artikel 17 - Betaling


Artikel 1 Definitioner

I disse vilkår og betingelser anvendes følgende udtryk i følgende betydninger, medmindre  andet udtrykkeligt er  angivet:

 • Sælger: DERYAN B.V. og dets domæne- og/eller handelsnavne, der anvendes af DERYAN B.V. i Elst (handelskammer nr. 09161085, som udfører transaktioner i (6662 WD) Marithaime 8, til sælgeren, som der henvises til i disse generelle vilkår og betingelser  betegnes  som en sælger.
 • Køber : Sælgerens anden part omtales  i disse generelle vilkår og betingelser som køber (eller forbruger, hvis  det  er  en fysisk person, der ikke udøver  et erhverv eller Forretningshandlinger). 
 • Parter: Parterne er sælger og køber sammen.
 • Aftale: Aftalen henviser  til købskontrakten mellem parterne.

 

Artikel 2 Anvendelighed

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra DERYAN B.V. for enhver fjernsalgsaftale indgået mellem DERYAN B.V. og forbrugeren.
 2. Før fjernsalgsaftalen indgås, vil teksten til disse generelle vilkår og betingelser blive stillet til rådighed for forbrugeren.
 3. Hvis teksten i disse generelle vilkår og betingelser i modsætning til det foregående afsnit, og inden fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den let kan opbevares af forbrugeren på et varigt medium.
 4. I tilfælde af at visse produkt- eller servicebetingelser gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende forhold kan forbrugeren altid stole på den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.

 

Artikel 3 Samtykke

 1. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås kontrakten på tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet og opfyldelsen af betingelserne deri. Artikel 6:232 i den hollandske civillovbog siger: "En modpart er også bundet af de generelle vilkår og betingelser, hvis brugeren ved indgåelsen af kontrakten forstod eller måtte forstå, at han ikke kendte deres indhold."
 1. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil DERYAN B.V. straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er bekræftet af DERYAN B.V., kan forbrugeren opsige kontrakten.
 2. Hvis kontrakten indgås elektronisk, vil DERYAN B.V. træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk overførsel af data, DERYAN SKAL SIKRE ET SIKKERT WEBMILJØ. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil DERYAN B.V. overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
 3. DERYAN B.V. kan inden for de retlige rammer oplyse sig selv, om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis DERYAN B.V. har gode grunde til ikke at indgå kontrakten på grundlag af denne undersøgelse, er det berettiget til at afvise en begrundet ordre eller anmodning eller til at knytte særlige betingelser til udførelsen.

 

Artikel 4 Priser

 1. Priserne på de tilbudte produkter vil ikke blive forhøjet, med undtagelse af prisændringer som følge af lovændringer. Transaktioner indgået med DERYAN B.V. udføres altid på de aftalte vilkår.
 2. Alle tidligere priser udløber automatisk på tidspunktet for ændringen, og der kan ikke udledes nogen rettigheder af dem. Prisstigninger inden for tre måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er baseret på lovbestemmelser eller bestemmelser.
 3. Alle priser på hjemmesiden er underlagt tryk- og sætningsfejl. Der påtages intet ansvar for konsekvenserne af tryk- og sætningsfejl. Alle priser på hjemmesiden er i euro og inkluderer 21% moms. Tilbuddene kan ændres, medmindre andet er angivet i tilbuddet. I tilfælde af købers accept af et ikke-bindende tilbud forbeholder DERYAN B.V. sig ret til at tilbagekalde eller afvige fra tilbuddet inden for en periode på tre arbejdsdage efter modtagelsen af denne accept.
 4. Mundtlige tilsagn er først bindende for DERYAN B.V., når de udtrykkeligt er blevet bekræftet skriftligt. Tilbud fra DERYAN B.V. er ikke automatisk gyldige for gentagne ordrer. DERYAN B.V. kan ikke være bundet af sit tilbud, hvis kunden burde have forstået, at tilbuddet eller en del heraf indeholdt en åbenlys fejl eller fejl.

  

Artikel 5 Fortrydelsesret

 1. Hvis der er tale om et forbrugerkøb i henhold til artikel 7:5 i den hollandske civillovbog, har forbrugeren ret til at ophæve aftalen i 14 arbejdsdage uden at give en begrundelse. Denne afkølingsperiode begynder dagen efter modtagelsen af produktet fra forbrugeren. Hvis forbrugeren ikke har returneret de leverede varer til sælgeren efter denne periode, er købet en kendsgerning.
 2. Forbrugeren er forpligtet til at rapportere dette skriftligt til DERYAN B.V., inden han returnerer varerne inden for 14 arbejdsdage efter levering. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret til tiden.
 3. I afkølingsperioden vil forbrugeren behandle produktet og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udøver sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt tilbehør og i dets originale tilstand og emballage til DERYAN B.V. i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra DERYAN B.V. Returneringen af de leverede varer sker udelukkende på forbrugerens bekostning og risiko.
 4. Ovenstående fortrydelsesret gælder ikke for varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, herunder f.eks. individualisering, eller som har en klart personlig karakter.

  

Artikel 6 Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

 1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, afholdes omkostningerne ved returforsendelsen højst. Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer DERYAN B.V. dette beløb så hurtigt som muligt, men senest 30 dage efter returneringen eller fortrydelsen.

 

Artikel 7 Udelukkelse af fortrydelsesretten

 1. DERYAN B.V. kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret i det omfang, det er fastsat i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis DERYAN B.V. klart har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i god tid inden kontraktens indgåelse.
 2. Udelukkelsen af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:
  a) oprettet af DERYAN B.V. i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
  b) Som er klart af personlig karakter;
  c) som i sagens natur ikke kan returneres;
  d) Hvilket kan ødelægge eller ældes hurtigt;
  e) Hvis pris er udsat for udsving på det finansielle marked, som DERYAN B.V. ikke har nogen indflydelse på;
  f) For individuelle aviser og magasiner; Til lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling forbrugeren har brudt.
 3. Fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester:
  a) i forbindelse med indkvartering, transport, restaurantdrift eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode
  b) hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden udløbet af afkølingsperioden
  c) Med hensyn til væddemål og lotterier.

  

Artikel 8 Leveringstid

 1. Levering finder sted, så længe lager haves.
 2. Angivelsen af leveringstiden er omtrentlig. DERYAN B.V. forpligter sig til så vidt muligt at overholde den angivne leveringstid, men er ikke ansvarlig for konsekvenserne af en overskridelse, som den ikke med rimelighed kunne have forhindret. En sådan overskridelse forpligter ikke DERYAN B.V. til at betale erstatning og giver ikke køberen ret til at opløse kontrakten.
 3. Hvis den anslåede leveringstid, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, overskrides, vil DERYAN B.V. blive tildelt en yderligere leveringsperiode. Denne ekstra periode svarer til den oprindeligt forventede leveringstid med maksimalt en måned. Hvis denne yderligere periode overskrides, har køberen ret til at opløse kontrakten uden begrundelse.

 

Artikel 9 Levering og overførsel af risiko

 1. Når købet købt af køberen er modtaget, overgår risikoen fra sælger til køber.

  

Artikel 10 Levering

 1. DERYAN B.V. vil være så omhyggelig med at modtage og udføre ordrer på produkter og ved evaluering af anmodninger om levering af tjenester.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til DERYAN B.V.
 3. I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser vil DERYAN B.V. udføre accepterede ordrer straks, men senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsperiode. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren modtage en meddelelse herom senest 30 dage efter bestillingen.
 4. I dette tilfælde har forbrugeren ret til at opløse kontrakten uden omkostninger.

  

Artikel 11 Garantier og klager

 1. DERYAN B.V. stiller en garanti for de produkter, der leveres af den, som vil blive krediteret køberen til brug fra faktureringsdatoen, i tilfælde af mangler, der kan henføres til sælgeren og opstår ved normal brug, på grundlag af følgende afskrivningsprocedure: - inden for 1 år efter fakturadatoen: omkostningerne ved reparation eller udskiftning, inklusive fragt inden for Holland, opkræves fuldt ud til DERYAN B.V.
 2. Kunden er forpligtet til at inspicere de leverede varer straks efter modtagelsen. Hvis det viser sig, at den leverede vare er forkert, defekt eller ufuldstændig, skal kunden (inden han returnerer den til DERYAN B.V.) straks rapportere disse mangler skriftligt til DERYAN B.V.
 3. Eventuelle mangler eller forkert leverede varer skal og kan indberettes skriftligt til DERYAN B.V. op til maksimalt 2 måneder efter levering. Varerne skal returneres i den originale emballage (herunder tilbehør og tilhørende dokumentation) og i ny stand. Ved idriftsættelse efter opdagelse af manglen, skade efter opdagelse af manglen, behæftelse og/eller videresalg efter opdagelse af manglen, udløber denne reklamations- og returneringsret fuldstændigt.
 4. Hvis deryan b.v.'s klager fra kunden finder berettigede, vil DERYAN B.V. efter eget skøn erstatte de leverede varer gratis eller indgå en skriftlig aftale med kunden om kompensation, hvorved DERYAN B.V.'s ansvar og dermed kompensationsbeløbet altid er begrænset til et maksimum af fakturaen for de pågældende varer eller (efter DERYAN B.V.'s skøn) op til maksimumsbeløbet, som i det respektive tilfælde er dækket af DERYAN B.V.'s ansvarsforsikring. Ethvert ansvar for DERYAN B.V. for enhver anden form for skade er udelukket, herunder yderligere kompensation i enhver form, kompensation for indirekte skader eller følgeskader eller skader på grund af tab af fortjeneste.
 5. DERYAN B.V. er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert samling af produktet af køberen eller en tredjepart.
 6. Denne garanti gælder ikke, hvis:
  a) Så længe køberen er i misligholdelse over for DERYAN B.V.;
  b) Kunden har pareret og/eller forarbejdet de leverede varer selv eller fået dem repareret/eller behandlet af tredjemand;
  c) De leverede varer har været udsat for unormale omstændigheder eller vil på anden måde blive behandlet skødesløst eller i strid med instruktionerne fra DERYAN B.V. og / eller brugsanvisningen på emballagen;
  d) Utilstrækkeligheden er helt eller delvist et resultat af regler, som regeringen har etableret eller vil vedtage vedrørende typen eller kvaliteten af de anvendte materialer.

 

Artikel 12 Ansvar 

 1. DERYAN B.V. er kun ansvarlig for skader forårsaget af kunden, hvis og i det omfang denne skade var forårsaget af forsæt eller forsætlig hensynsløshed.
 2. Hvis DERYAN B.V. er erstatningsansvarlig, er det kun ansvarligt for direkte skader som følge af eller i forbindelse med udførelsen af en kontrakt.
 3. DERYAN B.V. er aldrig ansvarlig for indirekte skader såsom følgeskader, tabte besparelser i fortjeneste eller skade på tredjeparter.
 4. Hvis DERYAN B.V. er ansvarlig, er dette ansvar begrænset til det beløb, der opstår som følge af skade på tredjeparter. Den (professionelle) ansvarsforsikring udbetales, og i mangel af fuld betaling af skadesbeløbet fra et forsikringsselskab er ansvaret begrænset til den del af fakturabeløbet, som ansvaret vedrører.
 5. Alle billeder Fotos, farver, tegninger Beskrivelser på hjemmesiden eller i et katalog er kun vejledende og er kun omtrentlige og kan ikke føre til kompensation og/eller (delvis) opsigelse af kontrakten og/eller suspension af nogen forpligtelse.

 

Artikel 13 Begrænsning af ansvar

 1. I det omfang loven tillader det, er DERYAN B.V.'s ansvar for skader forårsaget af mangler ved de leverede varer begrænset til nettofakturabeløbet for de leverede varer, medmindre konsekvenserne af denne ekskonisering for køberen påviseligt er urimeligt byrdefulde.
 2. Sælgeren er aldrig ansvarlig for indirekte skader, herunder skader forårsaget af tredjeparter.

  

Artikel 14 Force majeure 

 1. Hvis sælgeren ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten på grund af force majeure, rettidigt eller ikke korrekt, er sælgeren ikke ansvarlig for eventuelle skader, som køberen pådrager sig.
 2. Under alle omstændigheder betyder force majeure en omstændighed, som sælgeren ikke kunne tage i betragtning på tidspunktet for aftalens indgåelse, og på grundlag af hvilken den normale gennemførelse af kontrakten ikke med rimelighed kan kræves af køberen, såsom sygdom, krig eller fare for krig, borgerkrig og optøjer, sabotage, terrorisme, strømoversvømmelse, jordskælv, brand, forretningsdannelse, strejker, udelukkelse af medarbejdere, ændrede statslige foranstaltninger, transportvanskeligheder og og og andre funktionsfejl i sælgers forretning. 
 1. Derudover forstår parterne force majeure som det faktum, at leveringsselskaber, som sælgeren er afhængig af for at opfylde kontrakten, ikke opfylder de kontraktlige forpligtelser over for sælgeren, medmindre dette kan tilskrives sælgeren.
 2. Hvis der opstår en situation som den foregående, hvor den ikke overholder sine forpligtelser, suspenderes disse forpligtelser, så længe sælgeren ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser. Hvis den situation, der er nævnt i foregående punktum, varede 30 kalenderdage, har parterne ret til at opløse aftalen helt eller delvist skriftligt.
 3. Hvis force majeure varer længere end tre måneder, har køberen ret til at opløse kontrakten straks. Opløsning er kun mulig med anbefalet post.

 

Artikel 15 Intellektuel ejendomsret

 1. DERYAN B.V. forbeholder sig intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder ophavsret, patent, varemærke, tegninger og designrettigheder) til alle produkter, design, tegninger, skrifttyper, transportører med data eller andre oplysninger, citater, billeder, skitser, modeller, modeller, modeller, modeller, modeller, modeller, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.
 2. Kunden må ikke vise disse intellektuelle ejendomsrettigheder til tredjeparter uden forudgående skriftligt samtykke fra DERYAN B.V. og vise eller gøre dem tilgængelige eller bruge dem på nogen anden måde.

 

Artikel 16 Klagepolitik

 1. Kunden skal skriftligt informere DERYAN B.V. om enhver meddelelse om misligholdelse.
 2. Det er kundens ansvar at sikre, at en meddelelse om misligholdelse når DERYAN B.V. (i god tid).

 

Artikel 17 Betaling

 1. Medmindre andet er angivet i aftalen eller i de supplerende betingelser, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 14 dage efter afkølingsperiodens begyndelse eller, i mangel af en afkølingsperiode, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse begynder denne periode dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af kontrakten.
 2. Ved salg af produkter til forbrugere kan forbrugeren aldrig blive pålagt at betale mere end 50% på forhånd i vilkårene og betingelserne. Hvis der er aftalt en forskudsbetaling, kan forbrugeren ikke påberåbe sig nogen ret i forbindelse med udførelsen af den eller de pågældende ordrer eller tjenester, før den aftalte forudbetaling er foretaget.
 3. Forbrugeren kan bruge følgende betalingsmetoder hos DERYAN B.V.: Ideal, PayPal, Mastercard VISA, Bancontact Mister Cash, Sofortüberweisung, Maestro, American EXPRES og Klarna.