ARTIKEL 1 ANVENDELSESOMRÅDE

1.1.Disse vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra DERYAN BV og for enhver aftale, der indgås på afstand mellem DERYAN BV og køberen.

1.2.Inden fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, stilles teksten til disse vilkår og betingelser elektronisk til rådighed for køberen på en sådan måde, at den kan gemmes af køberen på en enkel måde på en varig databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden indgåelsen af aftalen om fjernsalg angives, hvor de generelle betingelser kan ses elektronisk, og at de på anmodning sendes gratis til køberen, enten elektronisk eller på anden måde.

1.3. Ved at afgive en ordre angiver du, at du accepterer leverings- og betalingsbetingelserne.

ARTIKEL 2 AFTALE

2.1.En aftale er indgået, når køberen har accepteret tilbuddet elektronisk, og DERYAN straks bekræfter den elektroniske modtagelse af accepten af tilbuddet.

2.2.DERYAN vil træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og vil sørge for et sikkert webmiljø. Hvis køberen kan betale elektronisk, træffer sælgeren passende sikkerhedsforanstaltninger.

2.3. Hvis en køber er i restance over for sælger i forbindelse med opfyldelsen af en aftale, er DERYAN til enhver tid berettiget til, selv efter at han har udført en ordre helt eller delvist, inden levering, at kræve af køber, at han stiller tilstrækkelig sikkerhed for, at han vil opfylde sine betalingsforpligtelser.

2.4 Alle billeder, fotos og tegninger med oplysninger om vægt, dimensioner og farver på DERYANs websted er kun omtrentlige og vejledende og kan ikke give anledning til erstatning eller ophævelse af aftalen.

2.5 Hvis du afgiver en ordre til DERYAN, vil dine data blive registreret i DERYAN BV's kundedatabase. DERYAN BV overholder loven om databeskyttelse og videregiver ikke dine data til tredjeparter. 
DERYAN BV respekterer privatlivets fred for brugerne af hjemmesiden og sørger for, at dine personlige oplysninger behandles fortroligt. 
I nogle tilfælde gør DERYAN BV brug af en mailingliste. Hver mailing indeholder instruktioner om, hvordan du kan fjerne dig selv fra denne liste.

ARTIKEL 3 PRISER

3.1.Priserne på de tilbudte produkter vil ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af lovændringer.

3.2. De transaktioner, der indgås med DERYAN BV, vil altid ske på de aftalte betingelser.

3.3. Alle tidligere priser bortfalder automatisk på tidspunktet for ændringen, og der kan ikke afledes nogen rettigheder heraf.

3.4. Alle priser på hjemmesiden er med forbehold af trykfejl. For konsekvenserne af
Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og satsfejl.

3.5. Alle priser på webstedet er i euro og inkluderer 21 % moms.

3.6. Tilbuddene er uforpligtende, medmindre andet er anført i tilbuddet. 
Når DERYAN BV accepterer et tilbud uden køberens engagement, forbeholder DERYAN BV sig ret til at tilbagekalde eller afvise tilbuddet inden for 3 arbejdsdage efter modtagelsen af accepten.

3.7 Mundtlige forpligtelser forpligter DERYAN BV først, når de udtrykkeligt er blevet bekræftet skriftligt.

3.8 Tilbud fra DERYAN BV gælder ikke automatisk for genbestillinger.

3.9.DERYAN kan ikke holdes til sit tilbud, hvis køberen burde have forstået, at tilbuddet eller en del af det indeholder en fejl eller en fejltagelse.

ARTIKEL 4 FORTRYDELSESRET

4.1. I tilfælde af et forbrugerkøb i henhold til artikel 7:5 i den nederlandske borgerlige lovbog har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden begrundelse i en periode på 7 arbejdsdage. Denne fortrydelsesperiode begynder dagen efter, at forbrugeren har modtaget produktet. Hvis forbrugeren ved udløbet af denne frist ikke har returneret de leverede varer til sælgeren, anses købet for at have fundet sted.

4.2. Forbrugeren er forpligtet til at informere DERYAN skriftligt inden for 7 arbejdsdage efter leveringen, før han returnerer varen. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt.

4.3. I betænkningstiden skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Han pakker kun produktet ud eller bruger det kun i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet med alt leveret tilbehør og i original stand og emballage til DERYAN i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som DERYAN har givet. Returnering af de leverede varer sker udelukkende for forbrugerens regning og risiko.

4.4. Ovennævnte fortrydelsesret gælder ikke for varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, herunder f.eks. specialfremstillede varer, eller varer, der har en klart personlig karakter.

ARTIKEL 5 OMKOSTNINGER I TILFÆLDE AF TILBAGEKALDELSE

5.1 Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, hæfter han højst for omkostningerne ved returforsendelsen.

5.2. Under hensyntagen til det, der er nævnt i artikel 4, sørger DERYAN for, at der inden for 30 dage efter modtagelsen af returforsendelsen betales det fulde købsbeløb tilbage til forbrugeren, bortset fra de beregnede forsendelsesomkostninger.

ARTIKEL 6 LEVERINGSTIDER

6.1. Levering finder sted, så længe lagerbeholdningen rækker.

6.2. Angivelsen af leveringstiden er omtrentlig. DERYAN vil gøre sit yderste for at overholde den angivne leveringstid, men kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af en overskridelse af leveringstiden, som han ikke med rimelighed kunne undgå. En sådan overskridelse forpligter ikke DERYAN til nogen form for kompensation og giver heller ikke køberen ret til at annullere aftalen.

6.3.I tilfælde af overskridelse af den forventede leveringstid som nævnt i stk. 1 i denne artikel, får DERYAN en yderligere leveringstid. Denne yderligere periode er lig med den oprindelige forventede leveringstid, dog højst en måned. Når denne leveringstid overskrides, har køberen ret til at annullere aftalen uden begrundelse.

ARTIKEL 7 LEVERING

7.1.Leveringsstedet er den adresse, som køberen klart har meddelt DERYAN. Hvis adressen er forkert eller ikke korrekt, fordi den er ufuldstændig eller forkert meddelt af køberen, vil omkostningerne ved at returnere og sende pakken igen være for købers regning.

7.2 Alle varer transporteres på købers regning, medmindre fragtomkostningerne er inkluderet i prisen.

7.3 Hvis varerne sendes med DERYANs transportmidler eller af speditører, der arbejder på DERYANs vegne, finder leveringen sted ved at tilbyde varerne til køberen i jordhøjde. I dette tilfælde transporteres varerne på DERYAN's risiko indtil leveringstidspunktet.

7.4 Når en køber nægter at modtage de varer, der er tilbudt ham korrekt og ubeskadiget, vil de deraf følgende fragtomkostninger, opbevarings- og returforsendelsesomkostninger osv. være på hans regning.

ARTIKEL 9 GARANTI OG KLAGER

9.1.DERYAN yder garanti for de af ham leverede produkter fra fakturadagen til køberen, for så vidt angår fejl, der kan tilskrives sælgeren, og som viser sig under normal brug, på grundlag af følgende afskrivningsprocedure: - inden for 1 år efter fakturadatoen: omkostningerne til reparation eller udskiftning, herunder fragt inden for Nederlandene, vil udelukkende være for DERYANs regning

9.2. Køberen er forpligtet til at kontrollere de leverede varer straks efter modtagelsen. Hvis det viser sig, at den leverede vare er forkert, utilstrækkelig eller ufuldstændig, skal køberen (inden han returnerer varen til DERYAN BV) straks skriftligt meddele disse mangler til DERYAN BV. Eventuelle mangler eller forkert leverede varer skal anmeldes skriftligt til DERYAN BV senest 2 måneder efter leveringen. Varerne skal returneres i den originale emballage (inklusive tilbehør og tilhørende dokumentation) og i ny stand. Ved brug af varen efter konstatering af misligholdelsen, beskadigelse efter konstatering af misligholdelsen, besiddelse og/eller videresalg efter konstatering af misligholdelsen bortfalder denne ret til at reklamere og returnere varen fuldstændigt.

9.3. Hvis DERYAN BV finder køberens klager berettigede, vil DERYAN BV efter eget valg enten erstatte de leverede varer gratis eller indgå en skriftlig aftale med køberen om erstatning, idet det er underforstået, at DERYAN BV's ansvar og dermed erstatningsbeløbet er altid begrænset til maksimalt fakturabeløbet for de pågældende varer eller (efter DERYAN BV's valg) til det maksimale beløb, der er dækket af DERYAN BV's ansvarsforsikring i det pågældende tilfælde. DERYAN BV's ansvar for enhver anden form for skade er udelukket, herunder yderligere erstatning i enhver form, erstatning for indirekte skader eller følgeskader eller skader på grund af tabt fortjeneste.

9.4.DERYAN BV er ikke ansvarlig for skader forårsaget af køberens eller tredjemands forkerte vending af produktet.

9.5. Denne garanti gælder ikke, hvis: A) og så længe køber er i restance over for DERYAN BV; B) køber har repareret og/eller ændret de leverede varer selv eller har fået dem repareret og/eller ændret af tredjemand. C) de leverede varer har været udsat for unormale omstændigheder eller på anden måde er blevet behandlet skødesløst eller i strid med DERYAN BV's anvisninger og/eller brugsanvisningen på emballagen; D) manglerne helt eller delvist skyldes bestemmelser, som myndighederne har udstedt eller vil udstede med hensyn til arten eller kvaliteten af de anvendte materialer.

ARTIKEL 10 BEGRÆNSNING AF ANSVAR
10.1.Så vidt loven tillader det, er DERYANs ansvar for skader forårsaget af mangler ved de leverede varer begrænset til nettofakturabeløbet for de leverede varer, medmindre konsekvenserne af denne fritagelse for køberen beviseligt er urimeligt byrdefulde.

10.2. Sælgeren er aldrig ansvarlig for indirekte skader, herunder skader forårsaget af tredjemand.

ARTIKEL 11 IKKE-TILREGNELIGE SVIGT
11.1 Hvis ERYAN er forhindret i at gennemføre aftalen på grund af mobilisering, krigsfare, krig, strejke, lockout eller ved en ikke-tilregnelig svigt af anden art, vil han ikke blive holdt til noget vilkår, og han vil også være berettiget til helt eller delvist ikke at gennemføre den aftale, som han har indgået.

aftale, som han har indgået, helt eller delvist, uden at det er nødvendigt at træffe nogen retslige foranstaltninger. DERYAN skal straks informere Køber om forekomsten af omstændighederne ved den ikke-tilregnelige fejl.

11.2 I alle tilfælde af ikke-tilregnelig misligholdelse har den anden part ret til at opsige aftalen, hvis det ikke med rimelighed kan forventes, at den kan fortsætte aftalen.

ARTIKEL 12 GÆLDENDE LOV OG KOMPETENT DOMSTOL

12.1. Alle tilbud, aftaler og deres gennemførelse er udelukkende underlagt hollandsk lov.

12.2 Alle tvister afgøres, for så vidt de overstiger kantonens dommers kompetence, af retten i det distrikt, hvor DERYAN er etableret.

KONTAKTINFO DERYAN .B.V.

DERYAN BV

Marithaime 8, 6662 WD Elst

E-mail: [email protected]

KvK-nummer 9161085

Momsnummer NL816948173B01

Telefonnummer +31481351070